English Vyhľadávanie
Preskočiť navigáciu Preskočiť na podmenu
SNG

Reakcia na článok v Hospodárskych novinách

Chceli by sme sa ohradiť voči zavádzajúcim a manipulatívnym informáciám v HN týkajúce sa prevádzky kaviarne Berlinka. Sme šokovaní a hlboko rozčarovaní z tohto konania, ktoré vrhá tieň na kvalitnú prácu zamestnancov SNG a dobrú povesť kaviarne Berlinka. Ako sme opakovane vysvetlili priestor prenajímame krátkodobo, máme z neho finančné aj iné benefity, kontrolný úrad navrhol zmenu spôsobu fakturácie z ročnej na mesačnú (prístupné online) a rodinné vzťahy sú fiktívne a vymyslené. Žiadny zamestnanec SNG nie je v žiadnom stupni rodinného, susedského a ani iného vzťahu s prevádzkou Berlinky. Tento model prevádzky považujeme za ideálny v priestorovej tiesni a opakovane ho prezentujeme na rôznych fórach.

Predmetný článok

Pre poriadok uvádzame odpovede SNG na otázky Hospodárske noviny

Dobrý deň pán Nemec,
oceňujeme, že sa snažíte konceptu spolupráce porozumieť. Radi Vám ho vysvetlíme, možno malá genéza problému „Berlinka" pomôže, aby boli motivácie zamestnancov SNG zrejmé.

Predchádzajúce skúsenosti s komerčným prenájmom priestoru boli veľmi zlé. Keďže je priestor lukratívny a v štátnom majetku zaujímalo sa o jeho prenájom množstvo rôznych „poskytovateľov" gastro služieb (od pivární, barov, kabaretov, etc.), často nevyberaným nátlakovým spôsobom. Tento prístup ako aj zlé skúsenosti s prenájmom (Malecón), kde sme vo výsledku nemali ani priestor, ani ekonomický profit, diela ohrozovali kuchynské výpary a návštevníci boli vystavení pachovému diskomfortu, nás presvedčil, že musíme nájsť iný model fungovania. Po týchto skúsenostiach sme rezignovali na cestu komerčného prenájmu, o to viac že po strate priestorov Letného kina, Letného pavilónu, kreatívneho ateliéru, kinosály a Vodných kasární sme spoločenský priestor potrebovali pre vlastné účely. Po devastácii sme ho vyčistili a postupne opravovali, istý čas sme skúšali prevádzkovať kaviarenské služby vo vlastnej réžii, čo sa ukázalo ako neúnosné a kontraproduktívne. Priestor sme aj v obmedzených podmienkach využívali na spoločenské akcie a vďaka opravám aj na externé nájmy. Tlak na ponuku kaviarenských služieb zo strany návštevníkov silnel, preto sme sa snažili nájsť taký model, ktorý by nám zabezpečil:

- kontrolu nad podobou a využitím priestoru;
- možnosť ďalších prenájmov za účelom ekonomických alebo iných benefitov;
- ponuku kaviarenských služieb návštevníkom na úrovni porovnateľnej so svetovým štandardom;
- neobmedzenú využiteľnosť priestoru pre naše aktivity - keďže len SNG organizuje v priemere 500 podujatí ročne, k tomu treba prirátať podujatia našich partnerov;
- zachovanie vizuálnej identity SNG;
- ochranu zbierkových predmetov a obmedzenie negatívnych dopadov gastro prevádzky do výstavných priestorov;
- jednoducho vypovedateľnú spoluprácu, ak by nám nevyhovovala (obmedziť potenciálne rukojemníctvo zmluvy);
- využiteľnosť hygienických zariadení pre návštevníkov galérie, predovšetkým znevýhodnených, keďže inými na prízemí nedisponujeme;
- obmedziť spoluprácu na nevyhnutný čas, t.j. kým nemáme k dispozícií ostatné vlastné priestory.

Takto sme formulovali našu predstavu o budúcej spolupráci, nesformuloval ju jeden človek, ako sugestívne napovedáte - na jej kreovaní sa podieľali pracovníci z programového oddelenia (aby boli pokryté potreby a nároky na naše vlastné programy), marketingu (aby boli zohľadnené možnosti ďalších spoluprác), prevádzky (aby bolo zrejmé prevádzkové zaťaženie) a ekonomického oddelenia (aby boli v poriadku zmluvné a ekonomické vzťahy). S touto predstavou sme oslovili potenciálnych partnerov, ktorých sme vytipovali na základe pozitívnych skúseností a predchádzajúcej spolupráce (Kamenný strom) alebo na základe konceptu, ktorý bol podľa nás v súzvuku so značkou SNG (Bajaník Foxford). Požiadali sme ich o stretnutie, vysvetlili našu predstavu. Venovali sme sa tomu so všetkou vážnosťou, keďže to bol po uzavretí areálu náš jediný funkčný verejný priestor a záležalo nám na jeho ďalšom využívaní. Spoločnosť Luxio (Kamenný strom) sme si vybrali, pretože ich projekt jediný akceptoval všetky naše podmienky, boli ochotní ísť do spolupráce, kde priestor fyzicky i mentálne patril niekomu inému a podriadili sa nášmu vizuálu. Ostatne aj kontrola z NKÚ, ktorej výsledok je online, preto Vám ho neposielame, žiadne pochybenie v tomto prístupe nenašla, inak by zmluvu zrušila a navrhla sankcie.

Konanie zamestnancov SNG bolo plne v záujme národnej galérie a jej návštevníkov - a nebolo žiadnym pochybným úmyslom, čo je zrejmé z funkčnej spolupráce k spokojnosti kultúrnej obce, našich návštevníkov a aj nás dodnes.

Dôrazne sa ohradzujeme voči podsúvaniu nejakého nekalého úmyslu - Berlinka je funkčný kultúrny priestor, benefity z krátkodobého nájomného idú SNG a výber partnera na spoluprácu prebiehal participatívnym spôsobom - ostatne takto v národnej galérií spejeme k rozhodnutiam, ktoré majú dosah na činnosť viacerých oddelení.

1. Prebehla nejaká súťaž alebo výberové konanie v roku 2015 na prenájom priestorov Café Berlinka v SNG? Akým spôsobom sa za nájomníka vybrala spoločnosť Luxio vášho bratranca? Neskôr zmluvný vzťah prevzala Mayard, v ktorej je pán Pazdernatý jediným majiteľom.

Priestor označovaný ako galerijná kaviareň Berlinka (historický názov priestoru po rodine Berlinovcov) využívame primárne ako kultúrny priestor pre stretnutia a aktivity rôznych formátov kultúrneho zamerania, predovšetkým na vlastné vzdelávacie a spoločenské akcie galérie, aj ako ponuku pre partnerov. Z týchto dôvodov priestory kaviarne Berlinka nie sú v prenájme, resp. galéria ich prenajíma iba formou krátkodobých nájmov rôznym partnerom na akcie, ktoré sa v Berlinke konajú. Výška úhrady za tieto nájmy sa pohybuje v závislosti od druhu akcie/programu, t.j. ak je program zameraný na kultúru (uvedenie filmu alebo knihy, konferencia, festival), rieši sa formou partnerskej spolupráce; ak je komerčný (eventová organizácia, súkromný záujemca, firma), rieši sa komerčným nájmom. Takto získané prostriedky evidujeme ako naše tržby.

2. Osobne v tomto vzťahu nevidíte žiadny problém, že vy z pozície generálnej riaditeľky prenajmete za výhodných podmienok kaviereň v galérii svojej priamej a blízkej rodine? Je to podľa vás v poriadku? Aký profit má z tohto prenájmu SNG?

Opäť priestory nie sú v prenájme, spomínaný pán Pazdernatý nie je v žiadnom stupni príbuzenského, susedského, osobného ani žiadneho iného vzťahu s generálnou riaditeľkou alebo iným zamestnancom SNG.

Hlavnou výhodou spolupráce so spoločnosťou Mayard s.r.o. je, že ide o jediný spoločenský priestor, ktorý má momentálne SNG k dispozícii a tento nie je zabratý nájomcom, ale SNG ho môže využívať variabilne pre svoju činnosť a aktivity, pri ktorých využíva personál a skúsenosti z prevádzkovania kaviarenských činností tejto spoločnosti, ktorá na profesionálnej úrovni poskytuje našim návštevníkom obvyklý kaviarenský komfort. SNG sa dostala do stavu, že nemohla svoje aktivity realizovať v pôvodných objektoch, na ktoré boli návštevníci zvyknutí - objekt na Riečnej (kinosála), amfiteáter, areál Vodných kasární vrátane vonkajšieho priestoru (realizovali sa tam letné akcie pod názvom „Letný pavilón") - všetky tieto objekty a plochy sme opustili a kompletne sa z nich vysťahovali v roku 2013, v očakávaní ich nevyhnutnej rekonštrukcie. Aktivity ako workshopy, letné školy, konferencie, semináre a iné pravidelné akcie nemali zrazu svoj priestor. Práve preto sme sa rozhodli ísť cestou spolupráce, pri ktorej naďalej disponujeme priestorom potrebným pre vlastné aktivity, ale aj aktivity partnerov, programy a iné spoločenské akcie, zároveň z nich vďaka komerčným prenájmom vieme generovať okamžitý efekt.

3. Zo zmluvy o spolupráci zverejnenej v Centrálnom registri zmlúv nevyplýva žiadna výška nájomného. Koľko platila mesačne/ročne za prenájom spoločnosť Luxio a koľko v súčasnosti platí spoločnosť Mayard? Dokonca až po tom, čo NKÚ po svojej kontrole v roku 2015 v protokole upozornil na vážne pochybenia v zmluvnom vzťahu medzi Luxio a SNG sa vďaka dodatku stanovila aspoň paušálna mesačná platba v prospech SNG vo výške 400 eur za spotrebované energie pri prevádzke kaviarne. Z informácií HN vyplýva, že prenájom má spoločnosť Mayard od SNG zadarmo resp. že platí symbolické 1 euro.

Zmluva v CRZ je zmluvou o spolupráci a nie nájomnou zmluvou, preto nerieši nájomné, ani symbolické. Čo sa týka čiastky 400 € (s DPH je to 480 €) bola predmetom Dodatku, ktorý sa pripravoval nezávisle na zisteniach NKÚ, čo je podchytené v podkladoch kontroly - súvisí to so spôsobom úhrady sumy za energie, ktoré sme zmenili z ročného na mesačný - nakoľko sa ukázalo, že nie je možné oddeliť spotrebu energií pre aktivity SNG a spotrebu energií pre kaviarenské činnosti poskytované mimo akcií SNG pre ten istý priestor (napr. napojenie na elektrickú energiu je z viacerých rozvádzačov a osadenie meračmi by nebolo efektívne, bolo by technicky náročné a neriešilo by odpočítanie stavu spotreby mimo aktivít SNG). Naviac priestor nie je uspôsobený pre reálne fungovanie v samostatnom režime mimo ostávajúci priestor Esterházyho paláca. Z tohto dôvodu sa zmluvné strany dohodli, že úhrada energií bude stanovená paušálne.

Sme hrdí, že sa nám z Berlinky podarilo vybudovať silnú značku spájanú s kultúrnymi aktivitami - je to priestor, kde sa dnes koná podstatné percento konferencií, tlačoviek, krstov kníh, koncertov, uvedení filmov, ale aj spoločenských akcií celého počtu partnerov ako Filmový ústav, Umelecké črevo, Divadelný ústav, Pontis, OSF, zahraničné veľvyslanectvá, vydavateľstvá, kultúrne inštitúty (Francúzsky inštitút, Goetheho inštitút, České centrum), opakujúce sa podujatia ako Film Europe, Febiofest, festival Jeden svet, Konvergencie, medzigeneračný festival Oldschool festival, Ars Poetica, ale aj komerčné nájmy spoločností ako Google, Tatra banka, rôzne eventové agentúry a i. Vďaka tomu je pre nás kaviareň Berlinka nielen zdrojom príjmov, ale aj dôležitou platformou kultúrnej scény.

 

 
 
 

Kontakt Facebook Youtube Mapa stránky
Vyhlásenie o prístupnosti Správca obsahu Technický prevádzkovateľ
Slovenská národná galéria © 2022  
Powered by Cyclone3 of Comsultia
Newsletter