Preskočiť navigáciu Preskočiť na podmenu
SNG

Súťaž: 17. bienále architektúry v Benátkach 2020

Podmienky výberového konania na výstavný projekt a realizáciu expozície do Pavilónu Českej republiky a Slovenskej republiky na 17. bienále architektúry v Benátkach 2020

PODMIENKY

Do výberového konania sa môžu prihlásiť slovenskí aj zahraniční architekti, výtvarní umelci, historici a teoretici architektúry a umenia. Vítané sú individuálne projekty, a takisto akékoľvek druhy a podoby skupinovej spolupráce slovenských aj zahraničných architektov, výtvarníkov a teoretikov. Všeobecná téma je daná rámcom 17. bienále architektúry, konkrétna téma a projekt sú ale otvorené. Predkladané, doposiaľ nerealizované projekty by mali predstaviť nové témy a reflektovať aktuálne globálne či regionálne problémy (klimatická kríza, migrácia, sociálne otázky). Kontext slovenskej architektúry je vítaný, no nie je podmienkou.

Podrobnejšie všeobecné informácie sú dostupné na webe udalosti.

PRIEBEH VÝBEROVÉHO KONANIA

Výber sa uskutoční v dvoch kolách:

1) ZÁMER (Letter of intention)

Kandidát predloží námet projektu - maximálne 3 názorné skice a stručný textový komentár (rozsah max. 5000 znakov vrátane medzier + meno, adresu a kontakty na autora, v prípade kolektívov mená hlavných autorov).

Z predložených materiálov komisia vyberie tri projekty, ktoré budú následne autormi rozpracované do štúdie.

2) ŠTÚDIA

Tri vybrané projekty budú dodané s nasledujúcimi náležitosťami:

1. mená, adresy a štruktúrované profesijné cv všetkých autorov a autoriek

2. definovanie konkrétnej témy a jej podrobnejšie zdôvodnenie

3. návrh výstavného projektu (libreto, vizuálny návrh)

4. približný položkový rozpočet

Uvedené dokumenty je potrebné odovzdať v digitálnej podobe a v jednom vytlačenom paré. Súčasťou projektu musí byť aj súhlas s jeho zverejnením na internetových doménach SNG.

Všetky tri autorské kolektívy alebo individuálni autori / autorky budú pozvaní na 15-minútovú prezentáciu svojich projektov pred odbornou komisiou.

Technické podmienky spolu s technickými výkresmi pavilónu v Benátkach sú k dispozícii na webe SNG.

TERMÍNY ODOVZDANIA PROJEKTOV

ZÁMER musí byť doručený poštou alebo osobne do Slovenskej národnej galérie v Bratislave najneskôr do 9. septembra 2019 (vrátane) v obálke označenej „Bienále architektúry 2020". Doručenie v termíne potvrdzuje pečiatka z pošty alebo z podateľne SNG. Listy doručené po tomto termíne alebo v neúplnej podobe nebudú posudzované.

- korešpondenčná adresa: Slovenská národná galéria, Riečna 1, 815 13 Bratislava

- adresa pre osobné doručenie: Slovenská národná galéria, Kollárovo nám. 10, 811 07 Bratislava

Odborná komisia do 1. októbra vyberie troch kandidátov, ktorí vypracujú ŠTÚDIE podľa vyššie uvedených kritérií. Ich odovzdanie bude určené termínom 11. novembra 2019 (vrátane). Prezentácie projektov a výber víťaza budú uzavreté najneskôr do 25. novembra 2019.

Autori budú o výsledkoch vyrozumení písomne, výsledky budú tiež zverejnené na webe galérie.

Koordinátorka projektu za SNG - Monika Krčmárik (monika.krcmarik@sng.sk).

09Oy._dsc2805_jpg.jpg

 

 
 
 

Kontakt Facebook Youtube Mapa stránky
Vyhlásenie o prístupnosti Správca obsahu Technický prevádzkovateľ
Slovenská národná galéria © 2020  
Powered by Cyclone3 of Comsultia
Newsletter