Preskočiť navigáciu Preskočiť na podmenu
SNG

Vyjadrenie SNG k aktuálnemu záujmu poslancov NR SR a médií o rekonštrukciu SNG

I. Slovenská národná galéria pripravila podklady pre MK SR na prípravu Uznesenia vlády, zameraného na plánované rozšírenie investičnej úlohy o prípravu a dodávku interiéru stavby, služby súvisiace s projektovaním, úpravou projektov na nové legislatívne zmeny a európske normy, inžinieringom, revíziami, stavebným a autorským dozorom, kontrolnými meraniami a skúškami a ďalšími relevantnými dodávkami a službami. Tiež navrhla nové termíny ukončenia stavebnej časti a dokončenia interiéru a expozícií. Pri zostavovaní podkladov bola zohľadňovaná aj primeranosť investičného nákladu. Čo sa týka výšky investície, pre porovnanie uvádzame: na rekonštrukciu objektu Veletržního paláca Národnej galérie Praha bolo alokovaných viac ako 116 mil. eur, nové múzeum moderny v Berlíne od dvojice Herzog&deMeuron bude stáť 450 mil. eur, trojnásobok odhadovanej sumy. Stredoeurópske fórum v Olomouci (1800 m2) má na stavbu zatiaľ vyčlenených 21 mil. eur, ďalšie náklady na obnovu Krásnej Hôrky siahajú do výšky takmer 35 mil. eur, oprava Štátnej opery v Banskej Bystrici počíta s rozpočtom vo výške 30 mil. eur.

15.1.2020 vláda materiál, ktorý predložila ministerka kultúry SR, schválila; pozri: http://www.culture.gov.sk/aktuality-ministerstva-kultury-36.html?id=2020.

II. Pri príprave a realizácii samotnej rekonštrukcie (projekt 2005, začiatok stavby 2016) SNG dbala na transparentnosť a konsenzuálnosť všetkých rozhodnutí a procesov, ktoré so stavbou súviseli. Preto sa kategoricky ohradzujeme voči formuláciám o uprednostnení osobného záujmu verejného funkcionára pred verejným záujmom v prípade súčasnej generálnej riaditeľky Slovenskej národnej galérie. SNG ich považuje za mimoriadne nekorektné aj v súvislosti s viacerými návrhmi a krokmi, ktoré vedenie SNG v minulosti vykonalo, aby sa vyhlo akýmkoľvek - hoci aj subjektívnym - dojmom v tejto veci. Súčasná generálna riaditeľka je vo funkcii od roku 2010, projektanti zvíťazili v súťaži v roku 2005. Pozoruhodné je, že túto všeobecne známu a niekoľkokrát medializovanú skutočnosť zaregistrovali poslanci a médiá v piatom roku rekonštrukcie a - príhodne - tesne pred blížiacimi sa parlamentnými voľbami.

Pripomíname, že rekonštrukcia SNG bola od počiatku podrobovaná verejnému dohľadu aj pozornosti kontrolných inštitúcií. V januári 2018 bol SNG postúpený zápis o vykonaní štátneho dozoru nad verejnou prácou „Rekonštrukcia SNG", ktorý bol zameraný na všetky aspekty výstavby vrátane zmluvných vzťahov. Kontrola neidentifikovala žiadne porušenia či pochybenia spojené s potenciálnym konfliktom záujmov, navyše zaviazala SNG k vypracovaniu Dodatku s projektantom, ktorý bol obratom zrealizovaný a orgán o ňom riadne upovedomený.

V období december 2018 - marec 2019 bol na základe rozhodnutia ministerky kultúry SR Ľubice Laššákovej v Slovenskej národnej galérii vykonaný vnútorný audit. Jeho predmetom bolo zhodnotenie riadenia investičnej akcie Rekonštrukcia, dostavba a modernizácia areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave. Závery auditorskej správy sa venovali aj problému stretu záujmov, ktorý následne posudzoval aj Úrad pre verejné obstarávanie, ktorý konštatoval, že pri uzatváraní dodatkov s projektantskou kanceláriou nedošlo k porušeniu zákona o verejnom obstarávaní, ktoré by malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania.

O tom, že SNG tejto téme venovala mimoriadnu pozornosť a pripisovala jej veľkú dôležitosť, svedčí aj skutočnosť, že otázku konzultovala s odborníkmi na danú problematiku. Okrem vyjadrení kontrolných orgánov SNG disponuje dvoma nezávislými posudkami právnych kancelárií, odborníka na verejné obstarávanie a stanoviskom komory architektov, ktoré potvrdzujú, že SNG postupovala vo veci projektov rekonštrukcie vždy v intenciách zmluvy o dodávke prieskumných a projektových prác a výkonu AD z roku 2005, teda v čase, keď Alexandra Kusá nezastávala pozíciu generálnej riaditeľky SNG.

V Bratislave 18. február 2020

V nadväznosti na tlačovú konferenciu, konanú 20. januára 2020, na ktorej poslanci OľaNO Natália Milanová a Ján Budaj vyjadrili svoje pochybnosti o procese rekonštrukcie národnej galérie, sa obaja poslanci stretli s generálnou riaditeľkou SNG Alexandrou Kusou. Predmetom stretnutí bola predovšetkým téma potenciálneho stretu záujmov medzi zástupcom investora a generálnym projektantom. Predstavitelia galérie oboznámili poslancov s opatreniami, ktoré SNG prijala, aby sa vylúčili akékoľvek pochybnosti v týchto otázkach. Obaja poslanci následne vyjadrili svoju spokojnosť s opatreniami a deklarovali, že je ich dôvera bola v tejto veci obnovená.

Vedenie SNG ocenilo politickú kultúru oboch poslancov a možnosť uviesť veci na pravú mieru. Sme si vedomí, že pri náročných investíciách môže politický tlak deformovať aj známe skutočnosti. Aj preto o stavbe informujeme verejnosť od jej začatia: spoločnou tlačovkou (2016) so všetkými aktérmi a odvtedy pravidelne prostredníctvom kontrolných dní pre novinárov ako aj exkurziami pre odbornú, aj širšiu verejnosť. 
 
 

Kontakt Facebook Youtube Mapa stránky
Vyhlásenie o prístupnosti Správca obsahu Technický prevádzkovateľ
Slovenská národná galéria © 2020  
Powered by Cyclone3 of Comsultia
Newsletter