English Vyhľadávanie
Preskočiť navigáciu Preskočiť na podmenu
SNG

Nové akvizície do Zbierky architektúry SNG

Minuloročná pandemická situácia umeniu, všeobecne kultúre a jej inštitúciám nepriala. Napriek tomu, alebo možno práve preto SNG získala v roku 2020 do zbierkového fondu formou nákupu, prevodom alebo darom celkom 399 diel. Nejde pritom o samozrejmosť, ale najmä zo strany darcov o ocenenie a uznanie práce galérie ako pamäťovej, zbierkotvornej inštitúcie, uchovávajúcej a propagujúcej najmä domácu výtvarnú kultúru.

Akvizície sú pre našu inštitúciu dôležitým impulzom a nástrojom spoznávania, základného výskumu a bádania slovenských výtvarných prejavov vytvorených „v šume času a hluku nedávnej prítomnosti". Získané zbierkové predmety sa pod gesciou galérie natrvalo stávajú naším hmotným a duševným kultúrnym dedičstvom a pod jej odborným dohľadom sa uchovávajú pre budúcnosť. Pre širokú laickú a odbornú verejnosť sa získané originálne diela spravujú a príležitostne verejnosti sprítomňujú následnou prezentáciou pomocou výstavných, edičných a elektronicky zdieľaných projektov a programov, dlhodobo pripravovaných a realizovaných galériou a externými bádateľmi.

Medzi dôležité minuloročné akvizície galérie, a to nielen čo do počtu, ale aj významu, je možné zaradiť aj akvizíciu diel do Zbierky architektúry. Ide o dar Fakulty architektúry STU v Bratislave, ktorý tvorí konvolút vyše 160 projektov, skíc, detailov, súťažných návrhov a fotografií (spolu cca 1000 ks) realizovaných i nerealizovaných stavieb od významných slovenských a českých architektov pôsobiacich na Slovensku v 1. pol. 20. storočia. Tento dar prispel k veľkému zhodnoteniu a rozšíreniu Zbierky architektúry SNG, ktorá v súčasnosti eviduje niečo cez 13 300 zbierkových predmetov a deponátov (prevažne výkresov, fotografií a modelov).

Väčšina projektovej dokumentácie z predmetného daru je na pauzovacom papieri, ktorý je preležaný, krehký, láme a trhá sa. Výkresy v nevyhovujúcom narušenom stave sú postupne reštaurátormi ošetrené, vyrovnané, podlepené a v ďalšom kroku zdigitalizované, aby uchovávané diela boli v dohľadnej dobe prístupné širokej verejnosti na bádanie a boli použiteľné pre edično-popularizačné účely.

Predmetnými dielami obohatená zbierka SNG poskytne priestor na štúdium, spoznávanie a ďalšiu insemináciu vedomostí o aspektoch modernej architektúry na Slovensku a jej sprístupnením sa umožní rozšíriť povedomie o jej hodnotách a význame pri kreovaní modernej slovenskej spoločnosti. Popri štúdiu poskytuje galérii možnosť pre jej budúce prezentačné výstavné projekty i externým záujemcom v oblasti architektúry tematicky rôzne vyskladať a interpretovať ucelenejší obraz prepojenia vizuálnej, konštrukčnej a technologickej moderny s domácou staviteľskou tradíciou a so stavebnou kultúrou. Jej nástup sa spája s budovaním vlastnej štátnosti (vznik 1. ČSR, povojnová obnova krajiny) a s rozšírením používania betónu, železobetónových konštrukcií a prefabrikátov.

Predmetným darom pribudli do zbierkového fondu SNG diela od architektov Emila Belluša (Poštový a telegrafný úrad v Piešťanoch) alebo Dušana Jurkoviča (vila v Brne-Žabovřeskoch, pomník padlým bojovníkom v Lysej Góre z roku 1916, vila pre „československého inteligenta" Antonína Vorla, c. k. školského radu, vo Velkom Meziříčí z roku 1906. Diela sú uvedené v monografii architekta Dušana Jurkoviča, ale v prípade posledných dvoch menovaných nebola ich PD publikovaná, a teda ich podoba je viac-menej neznáma.

D.J,Vila Veľké Meziříčí .jpg

1. D. Jurkovič, vila vo Velkom Meziříčí. 1906

Ďalej sa do zbierky dostali stavby od Milana Maximiliána Scheera (napr. Finančný palác v Žiline), Františka Floriansa, Ferdinanda Silbersteina (Silvan), Vojtecha Krcha (ŽS Štrba), Friedricha Weinwurma a Ignáca Vécseiho (obytný dom F. H. Feldmara v Piešťanoch), Josefa Mareka (ev. kostol s okrskom v Trnave).

Ev.k. TT, J.Marek .jpg

2. Josef Marek, hlavná fasáda ev. kostola v Trnave. 1923


Hlavný konvolút projektov obsahuje množstvo stavieb širokého funkčno-typologického spektra od Otmara Klimeša a Jindřicha Merganca, Vojtěcha Šebora a Klementa Šilingera z 20. - 40. rokov 20. storočia. Ide najmä o školské objekty všetkých stupňov a zamerania, bytové domy, vily, penzióny, kultúrne domy, tržnice, menšie sídliskové komplexy, zdravotnícke zariadenia a priemyselné stavby navrhované alebo realizované na území Slovenska.

BA, Návrh ČD.jpg

3. Klement Šilinger, návrh obytného domu. 1925

BA, ČD Sasinkova.jpg

4. Klement Šilinger, návrh realizovaného obytného na Sasinkovej ul. v Bratislave. 1924

BA, ČD Avion1 SN.jpg

5. Nerealizovaný súťažný návrh BD Avion na Americkom námestí v Bratislave.

Sú to projekty od architektov, ktorí sa významným spôsobom podieľali na ukotvení a rozšírení modernej architektúry u nás a ktorí doslova vystavali pomyselný odrazový mostík pre stále nedocenenú, a preto dnes čoraz viac ohrozenú povojnovú neskorú modernu (Istropolis!) vytvorenú absolventami českej a už aj domácej slovenskej architektonickej školy.

Ďalšou zaujímavou skupinou sú výkresy anonymných súťažných návrhov na viaceré významné a neskôr realizované stavby. Tieto návrhy umožňujú porovnávať jestvujúci výsledný vzhľad existujúcich objektov s neuplatnenými ideovými konceptmi uskutočnenými v kontexte medzinárodných dobových trendov. Súčasne dokumentujú silu kreativity a moderných myšlienok našich architektov konfrontovaných s realitou domáceho konzervatívneho a často ideológiou spútaného prostredia.

SND nezn.súťaž.návrh.jpg

6. Anonymný súťažný návrh na novú budovu SND v Bratislave

Magistrát SN BA2.jpg

7. Anonymný (E. Belluš?) súťažný návrh na bratislavský Magistrát. 40. roky 20. stor

KR, IN Radnice.jpg

8. Nerealizovaný návrh budovy radnice v Košiciach.

Návrh na tepláreň1.jpg

9. V tejto podobe nerealizovaný návrh teplárne ZSE na Továrenskej ul. v Bratislave (?).

ĽOŠ Senec.jpg

10. Návrh ľudovej a občianskej školy v Senci.

Vodné kasárne 50r.20st.jpg

11. Anonymný návrh úpravy nádvoria SNG (vodných kasární) s pomníkom Červenej armáde v Bratislave, 50. roky 20. storočia

Viaceré v akvizícii získané vizuálne prekvapivé a atraktívne skice a návrhy skrývajú v sebe bádateľský, naratívny potenciál a interpretačný materiál na ďalšie spracovanie a výklad.

Zbierka architektúry SNG sa každý rok získavaním ďalších diel významne početne aj obsahovo rozrastá a primerane tomu nadobúda na význame. V súčasnosti sú rozpracované ďalšie akvizície, ktoré opäť formou daru doplnia alebo rozšíria zbierku o diela našich najvýznamnejších povojnových architektov. Na tomto mieste je potrebné sa všetkým doterajším a budúcim darcom a vlastne mecenášom galérie poďakovať, bez ich veľkorysosti by naša spoločnosť prišla o časť svojej pamäti a kultúrneho dedičstva.

Pomocou stránky webumenia.sk budú zbierkové predmety postupne sprístupnené širokej verejnosti a obohatia tak popri registri modernej architektúry Oddelenia architektúry Historického ústavu SAV základnú obrazovú ponuku exponátov, fotografií a výkresov modernej slovenskej architektúry pre domácich i zahraničných bádateľov, študentov a nadšencov.

 
 
 

Kontakt Facebook Youtube Mapa stránky
Vyhlásenie o prístupnosti Správca obsahu Technický prevádzkovateľ
Slovenská národná galéria © 2021  
Powered by Cyclone3 of Comsultia
Newsletter