English Vyhľadávanie
Preskočiť navigáciu Preskočiť na podmenu
SNG

Úsek hospodárskeho riadenia

Úsek pozostáva z viacerých oddelení: Oddelenie finančného riadenia zabezpečuje finančné riadenie inštitúcie, spracovanie daní, vedenie účtovníctva, finančné analýzy, ekonomické výkazníctvo, interné kontroly, evidenciu majetku, výber.

Oddelenie správy budov zabezpečuje prevádzkový chod inštitúcie, ktorý zahŕňa opravu a údržbu, nakupovanie tovarov a služieb, prevádzkové výkazníctvo, implementáciu ekologických postupov do činností prevádzky, realizáciu investičných projektov, správu hardvéru a softvéru inštitúcie.

Oddelenie bezpečnosti a ochrany zbierok má na starosti bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, požiarnu ochranu, civilnú ochranu, bezpečnosť a ochranu zbierok, školenia v oblasti bezpečnosti a ochrany, výkazníctvo v oblasti bezpečnosti a ochrany.
Úsek ekonomiky a prevádzky spolupracuje so všetkými úsekmi SNG, ktorým zabezpečuje potrebnú podporu a poradenstvo v príslušných oblastiach (ekonomika, prevádzka, bezpečnosť a ochrana, správa vysunutých pracovísk). Zabezpečuje styk s inštitúciami štátnej a verejnej správy, s obchodnými partnermi na strane dodávateľov, ako aj na strane odberateľov, a to na lokálnej i medzinárodnej úrovni. Je garantom dodržiavania platnej legislatívy Slovenskej republiky vo väzbe na normatívne právne akty Európskej únie v rámci oblastí, ktoré zastrešuje.
 
 
 

Kontakt Facebook Youtube Mapa stránky
Vyhlásenie o prístupnosti Správca obsahu Technický prevádzkovateľ
Slovenská národná galéria © 2023  
Powered by Cyclone3 of Comsultia
Newsletter