English Vyhľadávanie
Preskočiť navigáciu Preskočiť na podmenu
SNG

Časová os

2001

Generálna riaditeľka Katarína Bajcurová dňa 1. marca uzatvorila Premostenie z dôvodu havarijného stavu

2002

Začalo sa seriózne uvažovať o rekonštrukcii - vláda SR schválila Návrh projektu rekonštrukcie a modernizácie areálu SNG v Bratislave a Program financovania rekonštrukcie a modernizácie areálu SNG na roky 2003 - 2009 ako rezortnú prioritu kapitoly MK SR; na základe Uznesenia vlády SR č. 244/2002 a č. 846/2002 pripravila a vypísala SNG v spolupráci so Slovenskou komorou architektov „Architektonickú súťaž na Rekonštrukciu a modernizáciu areálu SNG" so začiatkom 14.októbra 2002 a ukončením (odovzdanie súťažných návrhov) 16. decembra 2002.

2003

V dňoch 21. a 22. mája 2003 sa uskutočnilo zasadnutie súťažnej poroty architektonickej súťaže Rekonštrukcia a modernizácia areálu SNG v Bratislave, ktorej predsedal prof. ing. arch. Emil Přikryl (AVU Praha). Súťažné podmienky si vyzdvihlo 82 uchádzačov, v termíne bolo predložených 39 projektov. Porota ocenila prvou cenou ex aequo dva návrhy: návrh architektov Juraja Kobana a Štefana Pacáka a návrh autorov Iľju Skočka ml., Olivera Sadovského a Matúša Valla. Druhá a tretia cena neboli udelené, odmenu získal návrh architektov Davida Kopeckého, Jána Studeného, Martina Vojtu a Oldřicha Skybu.

2004

V súvislosti s vysokou hladinou Dunaja a ako reakcia akútneho povodňového ohrozenia bol evakuovaný hlavný depozitár, do priestorov zatvoreného Premostenia a neskôr do Zvolena. Zároveň bola z návrhu rekonštrukcie vyňatá časť modernizácie Esterházyho palác, ktorá sa realizovala samostatne podľa projektu Rosice Borščovej.

2005

Keďže architektonická súťaž nepriniesla jednoznačného víťaza, navrhované riešenia boli ekonomicky náročné, nepriniesli uspokojivé a adekvátne riešenie všetkých nahromadených problémov, tak bola vyhlásená druhá verejná súťaž návrhov na Rekonštrukciu a modernizáciu areálu SNG (2005) s upresnenými podmienkami rešpektujúcimi nové funkčné skutočnosti ako aj požiadavkou riešiť architektúru Vladimíra Dedečka ako pamiatku. Porota zasadala v zložení: prof. Gustav Peichl (predseda poroty, Viedeň, Rakúsko), Petr Pelčák (Brno, Česká republika), Andrej Hrausky (Ľubľana, Slovinsko), Peter Vitko (Bratislava), Peter Moravčík (Bratislava), Katarína Bajcurová (SNG), Andrej Zmeček (MK SR), Martin Mašek (MK SR). Po posúdení návrhov porota po individuálnom vyhodnotení rozhodla, že víťazným sa stal návrh kolektívu pod vedením architektov Martina Kusého a Pavla Paňáka. Druhú cenu získal návrh architektov Eduarda Šuteka a Andreja Šuteka, tretiu cenu získal návrh autorského kolektívu Gabriel Zajíček, Dušan Jurkovič, Matúš Ivančič, Gabriel Drobniak

2006

Víťazný návrh sa stal podkladom pre vypracovanie Stavebného zámeru Rekonštrukcia a modernizácia areálu SNG, na ktorý Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR vydalo Protokol o vykonaní štátnej expertízy č. 10/2006 v júli 2006, ktorý potvrdil celkový náklad stavby v cenovej úrovni 2005 v objeme 1 007 tis. Sk bez DPH. Celá stavba bola rozdelená do 4 etáp: I etapa - Premostenie, II. etapa - Vodné kasárne, III. etapa - Nový Depozitárny dom, IV. etapa - Administratívna budova, amfiteáter a knižnica; Bolo vydané stavebné povolenie na I. etapu ostatné nasledovali.

2007

MKSR rozhodlo zmeniť etapizáciu a namiesto plánovaných dvoch VO, obstarať stavbu ako celok s jedným VO na dodávateľa stavby

2009

Investičná akcia bola pozastavená z dôvodu ekonomickej krízy.

2012

MKSR obnovilo Investičnú akciu a vydalo pokyn na vypracovanie realizačného projektu. IA sa mala realizovať ako jedna stavba; SNG získala do dočasného nájmu priestory Hurbanových kasární, ktoré bolo potrebné adaptovať;

2013

MKSR vyhlásilo verejné obstarávanie na dodávateľa stavby; Administratíva, knižnica a depozitáre boli presťahované do dočasných priestorov Hurbanových kasární.

2014

MKSR vypísalo užšiu súťaž na poskytovanie služieb Stavebný dozor (zmluva na službu bola podpísaná v roku 2015).

2015

Na základe výsledkov vyhlásenej medzinárodnej súťaže na Zhotoviteľa stavby dalo MKSR spracovať Znalecký posudok, ktorý vypracovali znalci zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, podľa neho je reálna cena rekonštrukcie SNG pri zohľadnení aktuálnej cenovej úrovne podľa platného indexu stavebných prác na úrovni 56 588 000 eur s DPH, a to vrátane odporúčanej rezervy 10% z celkovej ceny stavebného diela (v súvislosti s charakterom stavby). Celková suma stavby bez rezervy predstavuje 51 443 333 s DPH (vrátane položiek, ktoré sú súčasťou projektovej dokumentácie a neboli zahrnuté vo výkaze výmer)."

Dňa 28. decembra bola podpis zmluvy so Zhotoviteľom stavby konzorciom Hornex-Strabag na cenu stavby 45 600 000 € s DPH. Celková výška Investičnej akcie bola 48 718 937 € s DPH.

2016

Na začiatku roka bol areál na nábreží odovzdaný Zhotoviteľovi ako staveniska (18. januára). Následne bola narušená plynulosť prác v súvislosti s bezpečnostnými opatreniami z dôvodu konania Predsedníctva SR v EU.

2017 - 2019

Bol vykonaný výkon štátneho dozoru nad verejnou prácou / Ministerstvo dopravy a výstavby. Začali sa prípravy projektov interiéru a stálych expozícií. Bola dokončená novostavba 9-podlažného Depozitárneho domu (Sarkofág), sanácia všetkých oceľových konštrukcií (Administratívna budova, Premostenie, Nové krídlo), nové podlažie a fasády Administratívnej budovy, nové prestrešenia na jednotlivých budovách, sanácia a zabezpečenie všetkých suterénov, fasády na Dedečkovom Premostení do nábrežia, konštrukcie veľkej dvorany a krídla nových expozícií do Riečnej ulice, všetky fasády historických Vodných kasární, tzv. Hongkongská ulička etc.

2020


Uznesením vlády sa rozšíril záber IA aj jej finančný objem o 26,8 mil. Rozšírenie obsahovalo aj projekt interiéru, ktorý je odovzdaný a uzavretý. Stavebné práce ďalej pokračovali napriek istému narušeniu plynulosti prác v súvislosti s protipandemickými opatreniami.
Odpočet stavby - video

2021

Momentálne pracujeme na podkladoch do stálych expozícií; Ďalej SNG pripravuje v súčinnosti s MKSR optimalizáciu výdavkov v súvislosti s navýšením IA v minuloročnom Uznesení vlády.

2022

Rekonštrukcia areálu národnej galérie vstupuje do posledného roku. Započatie kolaudačného procesu je naplánované na jeseň 2022. Tento rok súťažime dodávku vonkajšieho a vnútorného interiéru, verejné obstarávanie bolo zverejnené 31. januára 2022. Nové zariadenie sa týka všetkých – návštevníckych, spoločenských, ale aj administratívnych a odborných pracovísk, čo predstavuje 28 tisíc m2 plochy. Predpokladaná hodnota zákazky bola po posúdení Útvaru hodnoty za peniaze stanovená na 2 880 000 eur bez DPH. Opäť deklarujeme plán sprístupniť budovu aj bez interiéru a stálych expozícií, pretože by sme radi verejnosti prezentovali rekonštrukciu ako tému, ukázali stavbu aj mechanizmus galérie, a to prostredníctvom prehliadok, lektorských výkladov, atraktívnych programov a iných kreatívnych a vzdelávacích aktivít. Národná galéria v 21. storočí – to nie sú iba výstavné siene – to je aj priestor a zároveň nástroj určený na kultiváciu spoločnosti, a práve na túto úlohu sa v prvej fáze chceme zamerať.


 
 
 

Kontakt Facebook Youtube Mapa stránky
Vyhlásenie o prístupnosti Správca obsahu Technický prevádzkovateľ
Slovenská národná galéria © 2023  
Powered by Cyclone3 of Comsultia
Newsletter