English Vyhľadávanie
Preskočiť navigáciu Preskočiť na podmenu
SNG

Základné informácie

Investičná akcia - Rekonštrukcia, dostavba a modernizácia areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave

Architekt pôvodnej stavby: Vladimír Dedeček
Architekti prestavby: Martin Kusý a Pavol Paňák
Projektant: Architekti BKPŠ / Kusý - Paňák
Dodávateľ stavby: Konzorcium Hornex - Strabag
Špeciálny dozor: SGS Czech Republic, s.r.o.
Podpis zmluvy: 28. december 2015
Pôvodná dĺžka výstavby: 36 mesiacov
Predpokladaný termín ukončenie: leto 2022

Investičný náklad akcie: 48.718.937 € s DPH
Rozšírenie investičného nákladu akcie (2020): 26.800.000 € s DPH
Investičný náklad na zhotovenie stavby: 45 600 000 € s DPH
Špeciálny dozor investora: 649 800 € s DPH
Bezpečnostný projekt: 1 657 254 € s DPH
Autorský dozor v celkovej sume: 369 184 € s DPH
Záverečné revízie a projekt skutočného vyhotovenia: 442 699 € s DPH

Hrubá podlažná plocha celej investície: 27 911 m2
Čistá výstavná plocha po výstavbe: 5 385 m2
Čistá depozitárna plocha: 1844 m2

Stavebné objekty: SO1 Premostenie, SO2 Administratívna budova, SO3 Nové expozície, SO5 (Vodné kasárne), SO6 Nádvorie, SO7 Nový depozitár, SO8 Hongkongská ulička

Pozn. k investičnému nákladu (2015)
Podľa znaleckého posudku vypracovaného znalcami zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, je reálna cena rekonštrukcie SNG pri zohľadnení aktuálnej cenovej úrovne podľa platného indexu stavebných prác na úrovni 56 588 000 eur s DPH, a to vrátane odporúčanej rezervy 10% z celkovej ceny stavebného diela (v súvislosti s charakterom stavby). Celková suma stavby bez rezervy predstavuje 51 443 333 s DPH (vrátane položiek, ktoré sú súčasťou projektovej dokumentácie a neboli zahrnuté vo výkaze výmer).

Uznesenia vlády

IA // Rekonštrukcia, modernizácia a dostavba areálu Slovenskej národnej galérie

· Uznesenie č. 244/2002 (z 13. marca 2002) vláda schválila Návrh projektu rekonštrukcie a modernizácie areálu SNG v Bratislave a Program financovania rekonštrukcie a modernizácie areálu SNG na roky 2003 - 2009, ako rezortnú prioritu kapitoly MK SR;

· Uznesenie č. 846/2002 (zo 7. augusta 2002), ktorým vláda súhlasila so začatím obstarávania projektovej dokumentácie stavby „Rekonštrukcia a modernizácia areálu SNG v Bratislave" v roku 2002 financovanej formou individuálnych kapitálových výdavkov, s predpokladanou obstarávacou cenou 430 mil. Sk, z toho v roku 2002 v sume 2 mil. Sk;

· Uznesenie č. 514/2004 (z 2. júna 2004), ktorým vláda súhlasila s vyňatím etapy - Rekonštrukcia a modernizácia Esterházyho paláca v predpokladanej obstarávacej cene 32 mil. Sk, z projektu „Rekonštrukcia a modernizácia areálu SNG v Bratislave", schváleného uznesením vlády SR č. 846 zo 7. augusta 2002;

· Uznesenie č. 284/ 2007 (z 21. marca 2007), ktorým vláda schválila návrh nového projektu rekonštrukcie, modernizácie a dostavby areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave a súčasne i jej program financovania na roky 2007 až 2013;

· Uznesenie vlády č. 598/2013 (z 10. októbra 2013), ktorým vláda schválila obstarávaciu cenu a predĺženie realizácie rekonštrukcie SNG;

· Uznesenie vlády č. 710/ 2015 (zo 16. decembra 2015), ktorým vláda schválila zvýšenie obstarávacej ceny na IA;

· Uznesenie vlády č. 288/2016 (zo 7. júla 2016), ktorým vláda Slovenskej republiky schválila prerušenie realizácie rekonštrukcie SNG na obdobie júl až október 2016 počas predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie;

· Uznesenie vlády č. 138/2017 (z 22. marca 2017), ktorým vláda predĺžila obdobie realizácie verejnej práce Investičnej akcie Rekonštrukcia, modernizácia a dostavba areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave do 30. 6. 2019

· príprava Uznesenia vlády 2018 (tri)

· príprava Uznesenia vlády 2019 (tri)

· Uznesenie vlády č. 14/2020 (z 15. januára 2020), k Návrhu na rozšírenie a aktualizáciu Investičnej akcie - Rekonštrukcia, modernizácia a dostavba areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave


 
 
 

Kontakt Facebook Youtube Mapa stránky
Vyhlásenie o prístupnosti Správca obsahu Technický prevádzkovateľ
Slovenská národná galéria © 2022  
Powered by Cyclone3 of Comsultia
Newsletter