English Vyhľadávanie
Preskočiť navigáciu Preskočiť na podmenu
SNG

Architektúra

± 12 314 diel
Vladimír Dedeček: Vysoká škola poľnohospodárska v Nitre. Pohľad na Aulu maximu. 1965. Čiernobiela fotografia (A 1621/69) Vladimír Dedeček: Vysoká škola poľnohospodárska v Nitre. Pohľad na Aulu maximu. 1965. Čiernobiela fotografia (A 1621/69)
Vladimír Dedeček, Neznámy autor: Rekonštrukcia a dostavba Slovenskej národnej galérie v Bratislave. Pohľad na administratívnu budovu a priestory knižnice počas výstavby. (1969/1979) Vladimír Dedeček: Rekonštrukcia a dostavba Slovenskej národnej galérie v Bratislave. Pohľad na administratívnu budovu a priestor
Ferdinand Konček, Iľja Skoček, Ľubomír Titl: Dom revolučného odborového hnutia, Dom techniky a Dom detí v Bratislave. Veľké foye Ferdinand Konček, Iľja Skoček, Ľubomír Titl: Dom revolučného odborového hnutia, Dom techniky a Dom detí v Bratislave. Veľké foye
Oskár Winkler: Rodinný dom Dr. Schaleta v Rimavskej Sobote. Perspektívny pohľad. (1937/1937) Oskár Winkler: Rodinný dom Dr. Schaleta v Rimavskej Sobote. Perspektívny pohľad. 1937. Ceruza na pauzovacom papieri (A 147/3)
Oskár Winkler: Rodinný dom Dr. Schaleta v Rimavskej Sobote. Pôdorys prízemia. M 1:100.   (1937/1937) Oskár Winkler: Rodinný dom Dr. Schaleta v Rimavskej Sobote. Pôdorys prízemia. M 1:100. 1937. Ceruza na pauzovacom papieri (A 147
Emil Belluš: Ideový náčrtok kasárne pre hraničiarsky prápor. Perspektíva. 1923. Tuš a ceruza na rysovacom papieri (A 663/1) Emil Belluš: Ideový náčrtok kasárne pre hraničiarsky prápor. Perspektíva. 1923. Tuš a ceruza na rysovacom papieri (A 663/1)
Vladimír Dedeček: Investičná úloha na výstavbu vysokoškolského areálu v Bratislave-Mlynskej doline. Fotodokumentácia. Model. Čie Vladimír Dedeček: Investičná úloha na výstavbu vysokoškolského areálu v Bratislave-Mlynskej doline. Fotodokumentácia. Model. Čie
Vladimír Dedeček: Vysoká škola poľnohospodárska v Nitre. Album štúdií na druhú lokalitu Nitra –letisko. Pohľad. M nezn. November Vladimír Dedeček: Vysoká škola poľnohospodárska v Nitre. Album štúdií na druhú lokalitu Nitra –letisko. Pohľad. M nezn. November
Dedeček: Rekonštrukcia a dostavba Slovenskej národnej galérie v Bratislave. 1963. Kolorovaná kresba perom. AVU SNG Dedeček: Rekonštrukcia a dostavba Slovenskej národnej galérie v Bratislave. 1963. Kolorovaná kresba perom. AVU SNG
Dedeček: Rekonštrukcia a dostavba Slovenskej národnej galérie v Bratislave. 1963. Kolorovaná kresba perom. AVU SNG Dedeček: Rekonštrukcia a dostavba Slovenskej národnej galérie v Bratislave. 1963. Kolorovaná kresba perom. AVU SNG
Dedeček: Rekonštrukcia a dostavba Slovenskej národnej galérie v Bratislave. 1963. Kolorovaná kresba perom. AVU SNG Dedeček: Rekonštrukcia a dostavba Slovenskej národnej galérie v Bratislave. 1963. Kolorovaná kresba perom. AVU SNG
Dedeček: Rekonštrukcia a dostavba Slovenskej národnej galérie v Bratislave. 1963. Kolorovaná kresba perom. AVU SNG Dedeček: Rekonštrukcia a dostavba Slovenskej národnej galérie v Bratislave. 1963. Kolorovaná kresba perom. AVU SNG
Milan Michal Harminc: Mauzóleum rodiny Kuffner v Sládkovičove. Perspektíva.  (1926/1926) Michal Milan Harminc: Mauzóleum rodiny Kuffner v Sládkovičove. Perspektíva. 1926. Tlač a farebná ceruza na papieri (A 430/2)

Zbierka architektúry vznikla v roku 1986 ako súčasť kabinetu úžitkového umenia a priemyselného výtvarníctva prvým nákupom diel od Vojtecha Vilhana 30. 4. 1986.

Kurátorka Klára Kubičková začala budovať kolekciu diel architektúry 19. a 20. storočia ako dočasne uložený zbierkový fond pripravovanej Galérie architektúry, úžitkového umenia a dizajnu (GAUUDI) v Bratislave. Zbierka sa rozrastala prevodmi z iných inštitúcií (najmä zo Slovenského národného múzea), akvizíciami a darmi z majetku i pozostalostí architektov (a jednej architektky) na Slovensku.

Projekt GAUUDI sa napriek podpore vtedajšieho ministerstva kultúry, primátora mesta, Zväzu slovenských architektov (dnes Spolok architektov Slovenska) a Štátneho (výskumného) projektového a typizačného ústavu (Š/V/PTÚ) v Bratislave nepodarilo dokončiť: vytipovaný a zrekonštruovaný palác grófa Quida Karácsonyiho (postavený v rokoch 1883 – 1884), v ktorom mala galéria od konca 80. rokov sídliť, sa po roku 1989 stal súčasťou areálu dnešného Prezidentského paláca a nadobudol tak iný účel.

Od roku 1990 síce GAUUDI pôsobila ako samostatný ústav SNG a K. Kubičková bola jeho hlavnou kurátorkou, no táto relatívna samostatnosť trvala iba dva roky. Roku 1992 ústav GAUUDI zrušil riaditeľ SNG Juraj Žáry a vznikla Zbierka architektúry, úžitkového umenia a dizajnu ako integrálna súčasť zbierkových fondov SNG. V 90. rokoch ju doplnili ďalšie nákupy i dary z pozostalostí architektov, po roku 2005 boli obnovené aj sporadické akvizície a výstavy. Heterogénnosť takto založenej a budovanej kolekcie trvá dodnes, čiastočne sa s ňou vyrovnáva fyzické rozdelenie zbierkovo-archívnych predmetov medzi Zbierku architektúry a Archív výtvarného umenia.

V rokoch 1986 – 1992 zbierka obsahovala diela zo 70. rokov (V. Vilhan, G. Cimmermannová) a práce prvej generácie modernistov na Slovensku, predovšetkým dostupné projekty M. M. Scheera (z rokov 1923 – 1961, nadobudnuté 1987), A. Szonyiho a F. Wimmera (jednotlivé i spoločné diela od začiatku 30. rokov do roku 1947, nadobudnuté v rokoch 1988 a 1990) aj O. Winklera (školské práce z Nemeckej technickej univerzity v Prahe /1927 – 1933/ a projekty z rokov 1936 – 1938, 1945 a 1951, všetky nadobudnuté 1987).

V roku 1991 túto časť zbierky doplnil osobný archív F. Wimmera. Ten okrem rodinných a dobových fotografií, voľných kresieb a akvarelov z rokov 1916 – 1919 obsahuje i návrh Masky Egypťana, ktorú pre Wimmera vytvorila G. Leweke-Weyde (signované W., nedatované) na maškarný ples Bratislavského umeleckého spolku Kunstverein (1885 – 1945) v Redute. Poukazuje nielen na záujem modernistov a modernistiek o predklasické umenia a na spolupôsobenie jednotlivých umení pri tvorbe moderného spôsobu života, ale aj na karnevalové prevracanie modernosti.

Neskôr pribudli kľúčové a súčasne najrozsiahlejšie konvolúty zbierky s dielom dvoch zakladateľských osobností architektúry 19. a 20. storočia na území Slovenska, teda projekty staviteľa a architekta M. M. Harminca a architekta M. E. Belluša, absolventa architektúry na pražskej Technickej univerzite. Harmincov konvolút obsahuje všetky etapy tvorby od raných historizujúcich a eklektických návrhov až po neskoré projekty s príklonom k funkcionalistickému programu (na ktorom už spolupracoval i začínajúci M. E. Belluš).

Ďalším rozvinutím a overovaním tohto programu je nadväzujúca bohatá kolekcia samostatných projektov M. E. Belluša, od raných návrhov zo začiatku 20. rokov až po tie z prvej polovice 60. rokov. Obsahuje autorove zásadné diela, realizované i nerealizované, ako aj drobné projekty a štúdie (včítane scénografických návrhov). Poskytuje obraz o tom, ako Belluš vzťahoval svoje školenie v tradícii klasicizujúcej moderny (u Wágnerovho žiaka A. Engla) k rôznym dobovým vplyvom: spočiatku k avantgardnej funkcionalistickej architektúre (K. Honzík, skupina Puristická štvorka) a neskôr, v období socialistického realizmu, i k ľudovej architektúre (najmä k spišskej renesancii). V archíve SNG je uložený i strojopis autorových pamätí. Táto kolekcia Bellušových diel je čiastočne darom autorovej dcéry, architektky J. Janotovej Slovenskej národnej galérii a čiastočne ju inštitúcia získala prevodom zo Slovenského národného múzea.

Dielo ďalšej zo zakladateľských osobností, architekta D. S. Jurkoviča, je v zbierke zastúpené iba okrajovo, piatimi zbierkovými predmetmi (z toho tri sú deponáty). Ťažisko jeho diela je uložené v Slovenskom národnom archíve v Bratislave. Tvorbu zástupcov zakladateľských generácií nasleduje výber z diela J. Štefanca (z obdobia 1929 – 1961), F. Čapku (z rokov 1940 – 1980), J. Svetlíka (z rokov 1950 – 1985), L. Beisetzera (z rokov 1942 – 1959) a J. Strumayra (z rokov 1940 – 1972).

Podobne kľúčový ako Harmincov a Bellušov súbor je však pre zbierku i rozsiahly konvolút diela modernistického urbanistu E. Hrušku zakúpený od autorovej rodiny v roku 1990. Sú v ňom projekty od školských prác (nedatované), cez rané architektonické návrhy z 30. rokov a urbanistické návrhy zo 40. rokov 20. storočia, až po rozsiahly súbor voľných kresieb z autorových ciest po Slovensku i po svete (Paríž, Rím, Miláno, Benátky...). Súčasťou súboru je aj rukopis Hruškovej knihy K tvorbe urbanistického priestoru s autorovými kresbami a analytickými schémami či diagramami (1983).

K novozískaným dielam zbierky patrí akvizícia ranej tvorby absolventa Bauhausu architekta L. Foltyna. Obsahuje nielen originály a fotodokumentáciu jeho študentských prác z Bauhausu, ale aj prvé návrhy a neskoršie rukopisy jeho historiografických prác. Galéria tento súbor diel kúpila od architektovej manželky, teoretičky umenia I. Mojžišovej.

Ďalšiu rozsiahlu akvizíciu zbierka nadobudla darom od autora: dostupné projekty a archívnu dokumentáciu SNG venoval architekt V. Dedeček, autor kľúčových stavieb architektúry 70. rokov na Slovensku, medzi nimi aj rekonštrukcie a dostavby areálu SNG v Bratislave z rokov 1963 a 1968 – 1969. Materiál svojím rozsahom zachytáva autorovu tvorbu od konca 50. po začiatok 90. rokov 20. storočia, vrátane všetkých jeho kľúčových stavieb (Vysoká škola poľnohospodárska v Nitre, dostavba Slovenskej národnej galérie v Bratislave, Vysokoškolský areál UK v Bratislave-Mlynskej doline, Vysoká škola lesnícka a drevárska vo Zvolene, viacúčelový výstavný areál v Bratislave-Petržalke).

Najmladšiu generáciu slovenských architektov, zastúpených v zbierke, pokrýva rozsiahly súbor projektov, trojrozmerných modelov a fotografií realizovaných stavieb architekta R. Janáka, ktorý Slovenská národná galéria nadobudla darom od manželky v roku 2012. Sú medzi nimi rané projekty vložených interiérov (interiér kina Tatra v Bratislave, 1977 – 1979; predajňa Supraphonu v Bratislave, 1984 – 1985), samostatných stavieb (odbavovacia hala Letiska M. R. Štefánika v Bratislave) i rekonštrukcie historických objektov (rekonštrukcia Štátneho divadla v Košiciach, 1987 - 1994).

Nateraz posledným rozsiahlejším prírastkom do zbierky je súbor výkresovej a fotografickej dokumentácie diel významného slovenského architekta druhej polovice 20. storočia Ivana Matušíka. Nadobudnuté diela predstavujú prevažne materiál z projektovej prípravy autorových stavieb (skice, štúdie, úvodné projekty), ktoré vznikli v širokom časovom rozpätí od začiatku 50. rokov 20. storočia až do roku 2011. Obsahovo ide o široký diapazón typovo, profesijne aj významovo rozdielnych prác od študentských ročníkových návrhov, cez autorské štúdie nerealizovaných stavieb až po projekty významných stavieb, realizovaných na základe víťazstva v celoštátnych architektonických súťažiach.

 
 
 

Kontakt Facebook Youtube Mapa stránky
Vyhlásenie o prístupnosti Správca obsahu Technický prevádzkovateľ
Slovenská národná galéria © 2023  
Powered by Cyclone3 of Comsultia
Newsletter