English Vyhľadávanie
Preskočiť navigáciu Preskočiť na podmenu
SNG

Barokové umenie

± 706 diel
František Xaver Messerschmidt: Charakterová hlava č. 35 (1770/1783) SVK:SNG.P_2308
František Xaver Messerschmidt: Charakterová hlava č. 43 (1771/1777) SVK:SNG.P_2504
Ján Gottlieb Kramer: Marek Horvath-Stansith ako 6-ročný (18. storočie, 2. polovica, 1750 okolo) Ján Gottlieb Kramer: Marek Horvath-Stansith ako 6-ročný. Okolo 1750. O 4845

Zbierka barokového umenia SNG je zaužívané označenie pre kolekciu, ktorej síce štýlovo dominuje barok, no v skutočnosti zahŕňa štýlovo rôznorodé stredoeurópske diela 16. - 18. storočia. Dôraz pri jej budovaní pritom bol a je položený na územie dnešného Slovenska.

Zbierka sa začala formovať už od založenia SNG v roku 1948 a na jej počiatku stáli dve kvalitné plátna J. Bogdana, prešovského rodáka s holandským školením. Základ jej fondu tvorený časťou diel zo Slovenského múzea, Povereníctva školstva a osvety a tiež z opustených či konfiškovaných šľachtických majetkov sa neľahkou, postupnou akvizičnou činnosťou vedenou odbornými pracovníkmi galérie výrazne rozrástol.

Prehľad akvizícií posledných desaťročí (1970 - 1980; 1989 - 2000) bol zároveň prezentovaný aj verejnosti v podobe samostatných výstav s katalógmi. Utváranie zbierky koncentrovanej na výtvarný prejav strednej Európy s dôrazom na terajšie územie Slovenska, sprevádzal prirodzene výskum a interpretácia jednotlivých diel kurátormi. Tie boli po čiastkových štúdiách sumarizované vo vedeckom katalógu zbierky vydanom galériou v sérii FONTES (M. Keleti, 1983) s následnou čiastočnou aktualizáciou faktov v publikácii SNG Umenie Slovenska (Bratislava 1996).

Doposiaľ najnovší prehľad vývoja barokového umenia na Slovensku so zahrnutím časti diel uvedenej zbierky SNG podáva publikácia Dejiny slovenského výtvarného umenia - Barok (ed. Ivan Rusina, SNG Bratislava 1998). Reprezentatívna vzorka diel z tejto kolekcie bola predstavená v publikácii k 60. výročiu založenia SNG pod názvom 111 diel zo zbierok SNG (eds. Dušan Buran, Katarína Müllerová, SNG Bratislava 2008).

Samotná zbierka je podľa možností priebežne dopĺňaná novými akvizíciami, ktorých výber sa sústreďuje na kompletizovanie fondu nákupom diel kľúčových tvorcov, ako aj kvalitných ukážok výtvarných realizácií z lokálnych umeleckých stredísk. Zatiaľ z posledných prírastkov zbierky je potrebné vyzdvihnúť dvojicu lichtensteinských odliatkov Charakterových hláv F. X. Messerschmidta, o ktoré sa rozrástla ich najväčšia kolekcia nachádzajúca sa práve v majetku SNG.

K výnimočným tiež patrí súbor diel barokového umenia 18. storočia z Kremnice získaný takmer v havarijnom stave a s výnimkou jediného diela už aj zreštaurovaný a sprístupnený verejnosti. Tvorí ho ikonograficky unikátna rezba Morového krucifixu z úvodu 18. storočia, maľba Klaňania kráľov podľa vzoru talianskeho umelca Carla Marattu a trojica rozmerných oltárnych plátien od jedného z ústredných tvorcov baroka stredoslovenských banských miest - Antona Schmidta (Sv. Peter z Alcantary z loretánskej kaplnky kremnických františkánov; Smrť sv. Jozefa a Ukrižovanie z bočných oltárov bývalého farského Kostola Blahoslavenej Panny Márie v Kremnici).

Okrem spomenutých výstav akvizícií a menších výstav reštaurovaných zbierkových predmetov boli umelecké diela zbierky ohraničenej rokmi 1580 - 1780 prezentované na početných výstavách SNG aj iných, domácich i zahraničných inštitúcií. Prvýkrát sa z nej 24 barokových diel uplatnilo na retrospektívnej výstave kolektívu autorov nazvanej Dvanásť storočí výtvarného umenia na Slovensku v roku 1966 v Bratislave a neskôr vo Zvolene. V porovnaní s prvou prezentáciou baroka zo Slovenska v Prahe v roku 1937 (projekt Staré umenie Slovenska) išlo o menší súbor a bratislavská výstava zároveň poukázala nielen na nepomer rozsahu zbierkového fondu v porovnaní s umením gotiky a 19. storočia, ale aj na nedostatočný výskum daného obdobia.

Zintenzívnenie akvizičnej činnosti i odborného bádania umožnilo SNG na jar v roku 1977 sprístupniť bohatšiu a obsažnejšiu stálu expozíciu. Tá bola síce zakrátko z príkazu nadriadených zredukovaná len na fragment, opätovne však doplnená podľa pôvodného scenára v roku 1981, keď pribudla aj kolekcia ikon zo severovýchodného Slovenska.

Nová príležitosť predstaviť zbierkový fond v jeho plnej šírke od diel konca 16. storočia, prezentujúcich rané polohy novovekého umenia až po doznenie baroka s náznakom nastupujúcich trendov konca 18. storočia pod súborným názvom Barokové umenie Slovenska, sa naskytla v roku 1994 pri reinštaláciách stálych expozícií SNG.

Aktuálna podoba stálej expozície, rozsahom zmenšenej a obsahom presnejšie zodpovedajúcej uvedenému názvu, je z roku 2001. V rámci projektov SNG je zbierka okrem publikácií priebežne prezentovaná krátko- i dlhodobejšími výstavami s tematickým zameraním, ako boli napríklad obsiahlymi publikáciami sprevádzané výstavy z cyklu Dejin slovenského výtvarného umenia Barok (1998) a Renesancia (2009). Výlučne problematike v zbierke dominujúceho barokového umenia boli v ostatných rokoch venované výstavno-edičné projekty - Miesto zázrakov. Premeny barokového oltára (2005), Ars Inter Arma. Umenie a kultúra raného novoveku na východnom Slovensku (2008), Industriálna krajina? Stredoslovenské banské mestá v 16. - 18. storočí (2010) či časť Nestálych expozícií SNG - Nestex (2014).

 
 
 

Kontakt Facebook Youtube Mapa stránky
Vyhlásenie o prístupnosti Správca obsahu Technický prevádzkovateľ
Slovenská národná galéria © 2023  
Powered by Cyclone3 of Comsultia
Newsletter