English Vyhľadávanie
Preskočiť navigáciu Preskočiť na podmenu
SNG

Centrálny katalóg diel

Hurbanove kasárne, Kolárovo námestie 10, Bratislava

Slovenská národná galéria bola poverená svojím zriaďovateľom centrálnou evidenciou, spracúvaním a sprístupňovaním informácií o dielach výtvarného umenia v zbierkach galérií a múzeí na Slovensku ešte v 70. rokoch minulého storočia. Dokumentačné karty diel, skatalogizované podľa Pravidiel katalogizácie umeleckých diel (SNG 1979), resp. podľa inovovanej metodiky (1990) sa sústreďovali na „kartách" v tzv. centrálnom katalógu SNG.

Začiatkom 90. rokov obsahoval centrálny katalóg cca 180 000 dokumentačných kariet a bol jedinečným projektom nielen v československom kontexte. Tento centrálny katalóg fungoval ako obrovská kartotéka a stal sa pilierom galerijného „know-how" pri vytváraní moderného projektu elektronickej databázy - Informačný systém pre galérie - Centrálna Evidencia Diel Výtvarného Umenia (ISG - CEDVU). Garantom vývoja a prevádzky tohto informačného systému je v zmysle Zákona o múzeách a galériách SNG.

V zmysle Zákona o múzeách a galériách je tiež každá registrovaná galéria povinná poskytovať údaje o spravovaných zbierkových predmetoch výtvarného umenia do elektronickej centrálnej evidencie. V tejto centrálnej databáze sú unifikovane zapísané popisné údaje o jednotlivých galerijných zbierkových predmetoch. Za vecnú správnosť popisných údajov o dielach výtvarného umenia zapísaných v centrálnej evidencii sú zodpovedné jednotlivé galérie - poskytovatelia údajov. Formálne správny a unifikovaný zápis údajov do centrálnej evidencie zabezpečujú do systému implementované číselníky, slovníky, tezaury a autority, ktoré sa priebežne podľa potreby vyvíjajú a dopĺňajú.

SNG ako garant projektu ISG - CEDVU má prehľad o stave popisných údajov a priebežne vyzýva galérie na ich revíziu, aktualizáciu a doplnenie. V súčasnosti je v centrálnej evidencii zapísaných 182 554 záznamov o dielach výtvarného umenia v zbierkach galérií v SR.

Používatelia

Pre zaregistrovaných poskytovateľov údajov a ich zamestnancov je centrálna databáza prístupná on-line tak na prezeranie ako aj zapisovanie údajov podľa pridelenia práv, užívateľského mena a hesla.

V centrálnom katalógu v SNG sú na študijné účely stále sprístupnené dokumentačné karty diel výtvarného umenia zo zbierok SNG, zbierkotvorných galérií a časti fondov umeleckých diel múzeí. Žiadatelia tiež majú možnosť štúdia záznamov v ISG-CEDVU prístupných elektronicky v priestoroch SNG. O prístup k obom databázam treba požiadať v žiadosti emailom na adresu cedvu@sng.sk.

Žiadosť má obsahovať: meno, priezvisko a kontakt žiadateľa, požadovaný termín štúdia alebo vyhotovenia rešerše, účel štúdia, resp. rešerše, konkrétnu požiadavku na rešerš. SNG má právo zvážiť opodstatnenosť a rozsah rešerše, príp. odmietnuť jej spracovanie.

Interní pracovníci SNG, externí odborní pracovníci spolupracujúci na projektoch SNG, študenti VŠ a doktorandi počas prípravy diplomových, seminárnych a doktorandských prác, pracovníci MK SR a MV SR - poskytovanie informácií bezplatne.

 
 
 

Kontakt Facebook Youtube Mapa stránky
Vyhlásenie o prístupnosti Správca obsahu Technický prevádzkovateľ
Slovenská národná galéria © 2023  
Powered by Cyclone3 of Comsultia
Newsletter